Hlavnou poskytovanou službou je spracovanie účtovníctva podnikateľov a s ním súvisiace ekonomické služby. Ak je to nutné zabezpečujeme auditorské, daňovoporadenské a právne služby.

V oblasti služieb vedenia účtovníctva poskytujeme:
- vedenie jednoduchého účtovníctva
- vedenie podvojného účtovníctva
- vypracovanie ročnej účtovnej závierky a daňového priznania k dani z príjmov
- vypracovanie vnútropodnikových smerníc
- spracovanie podkladov k priznaniu DPH
- spracovanie mzdovej agendy a z nej vyplývajúce výkazníctvo
- mzdová evidencia a výkazníctvo
- kontrola stavu a prípadnú rekonštrukciu účtovnej evidencie

Poradíme a pomôžeme pri:
- prechode z jednoduchého účtovníctva na podvojné a naopak
- zmenách právnych foriem podnikania (napr. z fyzickej osoby na s.r.o.)
- žiadostiach o úver v bankách

Služby daňového poradenstva:
- konzultácie vybraných daňových problémov
- analýzy a výpočty daňových dopadov zložitejších obchodných transakcií

Ostatné služby:
- finančné analýzy a podklady pre klientov v prípade ich žiadosti o úvery a podporné programy
- založenie obchodných spoločností až po podanie návrhu na zápis do obchodného registra
- likvidácia obchodných spoločností
- na základe plnej moci:
- zastupovanie a obhajoba klientov pred kontrolnými orgámni
- zaregistrovanie na všetkých inštitúciách (všeobecná, DPH, ÚP,SP,ZP ai.)
- vybavovanie agend na úradoch, spolu s predkladaním povinných výkazov a hlásení

Ceny za služby sa stanovujú individuálne hlavne podľa objednaných služieb a sú závislé najmä na:
- množstve spracovávaných dokladov
- tom, či sú podklady k spracovaniu údajov klientom vopred pripravené alebo nie
- či sa jedná o platiteľa DPH (mesačného, štvrťročného) alebo nie
- pri mzdovej agende od počtu zamestnancov

Cena výsledná sa skladá z jednotlivých objednaných služieb a ich cien:

1.Účtovná agenda:
a) cena za položku  v účtovnom denníku (vrátane vyhotovenia informatívnej štvrťročnej súvahy a výkazu ziskov a strát)
b) cena za vedenie skladového hospodárstva /počet položiek (vyhotovenie príjemok a výdajok a ich evidencia vrátane prípravy inventúrnych súpisov)
c) cena za vedenie pokladnice / počet položiek
d) cena za práce súvisiace so zostavením účtovnej závierky po uzavretí účtovných kníh (dokladová inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania, vyhotovenie súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok vrátane cash flow, transformácia účtovného výsledku hospodárenia na základ dane vrátane vyhotovenia daňového priznania na daň z príjmov PO, zabezpečenie uloženia účtovnej závierky do zbierky listín obchodného registra príp. zverejnenia v obchodnom vestníku)
e) cena za externé odsúhlasenie stavu pohľadávok a záväzkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky v zmysle zákona o účtovníctve
f) Cena za prípravu a aktualizáciu účtovných smerníc ks/smernica

2. Daňová agenda:
a) cena za vyhotovenie priznania k DPH a vedenie záznamov /priznanie
b) cena za vyhotovenie súhrnného výkazu k priznaniu DPH / výkaz
c) správa motorových vozidiel /počet vozidiel
d) správa oznamovacej povinnosti /ročne

3. Mzdová agenda
a) Cena za kompletné spracovanie a správu /osoba vrátane hlásení, prehľadov a výkazov

4. Štatistické výkazníctvo
a) Štatistické výkazníctvo / výkaz
b) Intrastat hlásenie mesačne / výkaz

5. Úverové výkazníctvo
a) Cena za vyhotovenie úverového výkazníctva podľa požiadaviek banky / banka
b) Vyhotovenie podkladov pre úver / banka

V prípade záujmu si môžete nechať orientačne naceniť služby. V položkách 1a) 1b) 1c) 1f), 2 a) 2b) 2c) , 3 a) , 4 a) 4 b) uviesť počet Ostatné služby vyznačiť áno nie vo formulári.

map map map map